§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorami konkursu Hotel Brand Awards 2016 są:
  1. Profitroom sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-829 Poznań, ul. Roosevelta 9/3, wpisana do Krajowego Rejestru – Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000303746 oraz rejestru czynnych płatników podatków od towaru i usług – NIP 525-24-23-458, kapitał zakładowy – 1.418.100,00 PLN.
  2. Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-734 Poznań, ul. Głogowska 14, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego – Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000202703 oraz rejestru czynnych płatników podatków od towaru i usług – NIP 777-00-00-488, kapitał zakładowy – 42.310.200,00 PLN.
 2. Celem konkursu Hotel Brand Awards 2016 (zwany dalej: HBA2016) jest wyłonienie hotelu, który posiada najlepszy marketing marki, prezentowany w Internecie na podstawie określonych w niniejszym regulaminie kryteriów i kategorii oraz w opinii wybranych przez Organizatorów przedstawicieli branży.
 3. Regulamin konkursu jest wiążący dla Organizatorów i Uczestników oraz reguluje zasady i warunki udziału w HBA2016.
 4. Oficjalnym adresem HBA2016 jest:
  Profitroom sp. z o.o.
  Ul. Roosevelta 9/3
  60-829 Poznań
 • Osobą kontaktową w sprawach organizacyjnych jest:

Katarzyna Parzonka
e-mail: konkurs@profitroom.pl
telefon: +48 603 357 281

 1. Oficjalną stroną internetową HBA2016 jest www.hotelawards.pl, na której prezentowane będą wszystkie aktualne informacje odnośnie konkursu.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 czerwca 2016r.

 

§2. UCZESTNICY

 1. Prawo uczestniczenia w HBA2016, tj. do zgłoszenia obiektu do konkursu, przysługuje właścicielom i przedstawicielom obiektów, uprawnionym do reprezentowania obiektu na podstawie KRS lub odpowiednich pełnomocnictw.
 2. Do HBA2016 mogą przystąpić przedstawiciele obiektów, mieszczących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Do HBA2016 mogą przystąpić obiekty postrzegane jako hotele, które posiadają swoją własną markę. Do konkursu mogą także przystąpić obiekty, które są członkami sieci składających się z nie więcej niż 15 obiektów, przy czym każdy obiekt w ramach sieci, który chce wziąć udział w konkursie, musi zgłosić się poprzez przesłanie osobnego formularza zgłoszeniowego.
 4. Do konkursu HBA2016 nie mają prawa zgłosić się obiekty, których właścicielami, współwłaścicielami, udziałowcami lub pracownikami są Organizatorzy i osoby należące do rodzin (wstępni i zstępni) Organizatorów.
 5. Do konkursu HBA2016 nie mają prawa zgłosić się obiekty, których właścicielami, współwłaścicielami, udziałowcami lub pracownikami są eksperci branży hotelarskiej i osoby należące do rodzin (wstępni i zstępni) ekspertów, biorących udział w przeprowadzaniu analiz.

§3. ZGŁOSZENIA

 1. Warunkiem wzięcia udziału w HBA2016 oraz zgłoszenia marki hotelu do konkursu jest wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej www.hotelawards.pl. Przesłanie formularza jest równoznaczne ze zgodą z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Uczestnik w momencie przysłania formularza zgłoszeniowego wyraża zgodę na publikacje, utrwalenie i zwielokrotnienie oraz publiczne wykorzystanie nazwy, logotypu zgłoszonego hotelu, adresu strony internetowej, fragmentów przysłanych we formularzu zgłoszeniowym odpowiedzi i materiałów reklamowych hotelu bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w materiałach reklamowych i informacyjnych Organizatora, ze szczególnym uwzględnieniem Gali ogłoszenia wyników oraz w reklamach zewnętrznych, reklamach prasowych, Internecie bez wynagrodzenia w celach promocyjnych i organizacyjnych w ramach HBA2016.
 3. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne ze zobowiązaniem się do dokonania płatności za udział w HBA2016, zgodnie z §3 ust. 6.
 4. Uczestnicy mogą zgłaszać hotele w dziesięciu następujących kategoriach:
  1. Spa – hotele, które dysponują szeroką ofertą zabiegów SPA oraz odpowiednią infrastrukturą i profesjonalnym personelem.
  2. Boutique – kameralne hotele, których wnętrza, oferta i standardy obsługi mają wyszukany i indywidualny charakter.
  3. Conference – hotele, których wyróżnikiem jest znakomita oferta i infrastruktura umożliwiająca przeprowadzenie konferencji.
  4. City Business – hotele, których oferta i lokalizacja w najwyższym stopniu dostosowana jest do potrzeb obsługi podróży służbowych i spotkań biznesowych.
  5. Family – hotele, których oferta jest w największym stopniu dostosowana do potrzeb rodzin z dziećmi.
  6. Premium – hotele, których oferta ma charakter luksusowy i w szczególności jest skierowana do klientów premium.
  7. Holiday resorts – hotele, których oferta, infrastruktura i lokalizacja dostosowane są do organizacji pobytów wypoczynkowych.
  8. Medical – hotele, które oferują szeroki pakiet zabiegów medycznych i pielęgnacyjnych wraz z personelem medycznym i odpowiednią infrastrukturą.
  9. Historic – hotele wyróżniające się historyczną lokalizacją i zabytkowym wnętrzem oraz ofertą odwołującą się do historii hotelu.
  10. Rising Star – hotele, których otwarcie nastąpiło nie wcześniej, niż 3 lata przed datą ogłoszenia konkursu.
 5. Dopuszcza się zgłoszenia hoteli w nie więcej niż w dwóch kategoriach. Zgłoszenie hotelu w kolejnej kategorii wymaga przesłania odrębnego formularza, zgodnie z §2 ust. 1-3 oraz §3 ust. 1 Regulaminu.
 6. Zgłoszenie udziału w konkursie równoznaczne jest ze zobowiązaniem się Uczestników do uiszczenia opłaty konkursowej w kwocie 490,00 PLN netto + VAT za zgłoszenie w pierwszej kategorii oraz w kwocie 490,00 PLN netto + VAT za zgłoszenie w drugiej kategorii, na rzecz Organizatora Profitroom sp. z o.o., nr konta bankowego: mBank 11 1140 2004 0000 3802 7554 4472.
 7. Zgłoszenia do konkursu są przyjmowane w terminie 29 czerwca – 14 sierpnia 2016r.
 8. Zgłoszenia, które wpłynęły po dacie 24 sierpnia 2015r., nie będą brane pod uwagę do dalszej analizy, z zastrzeżeniem §4 ust. 1.1 ppkt iv.

§4. ETAPY KONKURSU

 1. Konkurs HBA2016 składa się z trzech etapów:
  1. Etap I: nominacja po 30 obiektów hotelarskich w ramach każdej z dziesięciu kategorii oraz rating ich marki przez ekspertów branży hotelarskiej.
   • Etap I organizowany jest w terminie 29 czerwca – 14 sierpnia 2016r.
   • Lista imienna ekspertów zostanie ogłoszona na oficjalnej stronie internetowej HBA2016 w terminie do 31 lipca 2016r.
   • Obiekty, które zostały nominowane przez ekspertów branży hotelarskiej, chcąc wziąć udział w HBA2016, są zobowiązane do zgłoszenia się do konkursu zgodnie z § 3 ust. 1.
   • Eksperci mają prawo do dodatkowych nominacji z nadesłanych zgłoszeń w ramach każdej kategorii. Weryfikacja zgłoszonych marek hotelowych przez ekspertów branży oraz przyznanie nominacji wybranym markom odbędzie się w terminie 25 – 31 sierpnia 2016.
   • Nominacja do HBA2016 i wzięcie udziału w konkursie daje pierwszeństwo do udziału w konferencji <HMC> Hotel Marketing Conference, organizowanej w dniach 27-28 września 2016r. w Poznaniu podczas Targów Wyposażenia Hoteli Invest-Hotel. Więcej informacji o konferencji <HMC> na stronie internetowej: www.hotel-marketing.pl.
  2. Etap II: analiza parametryczna, której efektem jest wybór po 10 najwyżej ocenionych marek hoteli w każdej z dziesięciu kategorii (zwanych dalej TOP10).
   • Etap II jest organizowany w terminie 25 sierpnia – 20 września 2016r.
   • W Etapie II analizowane są wszystkie zgłoszone obiekty, jednak zakwalifikowanie się do TOP10 wymaga nominacji eksperta branży hotelarskiej.
   • Analiza parametryczna stanowi 50% wartości końcowej oceny marek hoteli.
   • Wybór ekspertów jest ostateczny i wiążący dla Uczestników, a wyniki analizy będą dostępne dla danego hotelu po zgłoszeniu takiej prośby.
   • Znalezienie się w grupie 10 obiektów w ramach danej kategorii gwarantuje udział jednej osoby z hotelu w konferencji <HMC> Hotel Marketing Conference, organizowanej w dniach 27-28 września 2016r. w Poznaniu podczas Targów Wyposażenia Hoteli Invest-Hotel.
   • O znalezieniu się w grupie TOP10 Uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową.
   • Lista TOP10 zostanie ogłoszona na oficjalnej stronie HBA2016 w terminie do 19 września 2016r.
  3. Etap III: plebiscyt wśród przedstawicieli branży hotelarskiej podczas konferencji <HMC> Hotel Marketing Conference, organizowanej w dniach 26-29 września 2016r. w Poznaniu podczas Targów Wyposażenia Hoteli Invest-Hotel.
   • Plebiscyt odbędzie się w terminie 27 września 2016r. wśród uczestników konferencji <HMC> Hotel Marketing Conference podczas Targów Wyposażenia Hoteli Invest-Hotel.
   • Plebiscyt stanowi 50% wartości końcowej oceny marek hoteli.
   • Plebiscyt zostanie przeprowadzony na podstawie imiennej ankiety poprzez nadanie rangi wszystkim nominowanym markom hoteli od„0 – słaba marka” do „3 – silna marka”.

 

§5. HARMONOGRAM KONKURSU

Konkurs przeprowadzony zostanie zgodnie z poniższym harmonogramem:

 1. 10 czerwca – 14 sierpnia 2016 – wybór i nominacja marek hotelowych przez ekspertów branży
 2. 29 czerwca – 24 sierpnia 2016 – przyjmowanie zgłoszeń od obiektów hotelowych, które zostaną poddane weryfikacji i nominacji przez ekspertów branży
 3. 25 – 31 sierpnia 2016 – weryfikacja zgłoszonych marek hotelowych przez ekspertów branży oraz przyznanie dodatkowych nominacji wybranym markom
 4. 28 sierpnia – 01 września 2016 – analiza parametryczna
 5. 27 września 2016 Etap III – przeprowadzenie plebiscytu
 6. 28 września 2016 ogłoszenie wyników na uroczystej gali podczas targów Invest Hotel (adres: Międzynarodowe Targi Poznańskie, ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań).

§6. NAGRODY

 1. Nagrody otrzymują trzy pierwsze miejsca w ramach każdej kategorii konkursowej.
 2. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują raport, prezentujący wyniki konkursu dla zgłoszonego hotelu.
 3. Uczestnicy, zajmujący miejsca drugie i trzecie otrzymują tytuł „Super Star Award” oraz statuetkę.
 4. Miejsce pierwsze w ramach każdej kategorii otrzymuje tytuł „Brand of The Year” oraz statuetkę.
 5. Laureaci miejsc drugiego i trzeciego w ramach każdej kategorii uprawnieni są do korzystania z logotypu „Hotel Brand Awards 2016. Super Star Award”, potwierdzającego zajęte miejsce.
 6. Laureaci miejsc pierwszych w ramach każdej kategorii uprawnieni są do korzystania z logotypu „Hotel Brand Awards 2016. Brand of the Year”, potwierdzającego zajęte miejsce.
 7. Warunkiem koniecznym wykorzystania logotypów, o których mowa w §6, ust. 4 i 5, i umieszczenia ich na stronach internetowych laureatów, jest podlinkowanie zamieszczonych logotypów do strony www.hotelawards.pl.
 8. Po ogłoszeniu wyników Organizatorzy przeprowadzą kampanię reklamową, mającą na celu promocję zwycięskich marek hoteli, obejmującą między innymi zamieszczenie informacji wraz z materiałami graficznymi na oficjalnej stronie HBA2016 oraz na stronach internetowych Międzynarodowych Targów Poznańskich (www.mtp.pl oraz www.investhotel.pl).

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w HBA2016 ponoszone są przez Uczestników HBA2016.
 2. Wszelkie opisy HBA2016 wykorzystane w materiałach reklamowych oraz promocyjnych HBA2016 mają wyłącznie charakter ogólny i informacyjny. Moc wiążącą posiada jedynie niniejszy Regulamin w całej swojej treści.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania zmian w niniejszym Regulaminie nie naruszających podstawowych zasad HBA2016.
 4. Wszelkie kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem reguluje Kodeks cywilny.